اشخاص حقیقی :
 • فرم اولیه تکمیل شده درخواست اخذ نمایندگی مجاز خدمات محصولات مادیران
 • کپی برابر با اصل اجاره نامه یا کپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
 • کپی برابر با اصل جواز کسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
 • کپی شناسنامه،کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی متقاضی
 • کپی مدارک مرتبط با سابقه شغلی متقاضی
 • دو قطعه عکس پرسنلی جدید
 • تصاویری از محل تعمیرگاه شامل نمای بیرونی و قسمت های مختلف داخلی
 • ارائه تضمین مالی "سفته"


 • فرم اولیه تکمیل شده درخواست اخذ نمایندگی مجاز خدمات محصولات مادیران
 • کپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شرکت یا یکی از اعضاء هیئت مدیره دارای حق امضا
 • مدارک کامل شرکت اعم از اساسنامه،کپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس،روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
 • کپی شناسنامه،کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل دارای حق امضاء
 • کپی کد اقتصادی
 • دو قطعه عکس پرسنلی جدید
 • تصاویری از محل تعمیرگاه شامل نمای بیرونی و قسمت های مختلف داخلی
 • کپی مدارک مرتبط با سابقه شغلی متقاضی
 • ارائه تضمین مالی "سفته"