مدارك لازم جهت اخذ نمایندگی مجاز خدمات مادیران
 
اشخاص حقیقی:
  1- فرم اولیه تکمیل شده درخواست اخذ نمایندگی مجازخدمات محصولات مادیران
2- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا كپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
  3- كپی برابر با اصل جواز كسب با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
  4- كپی شناسنامه ،كارت ملی و آخرین مدرك تحصیلی متقاضی
  5- كپی مدارك مرتبط با سابقه شغلی متقاضی
  6- دو قطعه عكس پرسنلی جدید
  7- تصاویری از محل تعمیرگاه شامل نمای بیرونی و قسمت های مختلف داخلی
  8- ارائه تضمین مالی"سفته"
 
اشخاص حقوقی (شركتها) :
  1- فرم اولیه تکمیل شده درخواست اخذ نمایندگی مجازخدمات محصولات مادیران
  2- كپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شركت یا یكی از اعضاء هیئت مدیره داری حق امضاء
  3- مدارك كامل شركت اعم از اساسنامه، كپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)
  4- كپی شناسنامه, كارت ملی و آخرین مدرك تحصیلی مدیر عامل دارای حق امضاء
  5- كپی كد اقتصادی
  6- دو قطعه عكس پرسنلی جدید
  7- تصاویری از محل تعمیرگاه شامل نمای بیرونی و قسمت های مختلف داخلی
  8- كپی مدارك مرتبط با سابقه شغلی متقاضی
  9- ارائه تضمین مالی "سفته"
 
     
Copyright © 1999-2016 Maadiran Group, Inc. All rights reserved.